obowiązujący od 20.03.2020r.

§1 Informacje podstawowe

 1. Sprzedaż detaliczna przez internet, za pośrednictwem sklepu Internetowego Sensimi.pl, zwanym dalej sklepem, jest prowadzona przez SHOP ALL DAY LIMITED, Kemp House 152-160 City Road, London, England, EC1V 2NX. Registration number: 12626672
 2. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. 
 3. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Użytkownikiem a sklepem Sensimi.pl dotyczy sprzedaży fabrycznie nowych, wolnych od wad produktów, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty te są w pełni legalne i posiadają wszystkie niezbędne atesty i zezwolenia, które wymagane są przy dopuszczeniu produktu na polski rynek. 
 4. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, szczególnie postanowień dotyczących przerw technicznych.
 5. Kolorystyka zdjęć może różnić się od rzeczywistych kolorów produktów z powodu różnic w wyświetlaniu na ekranie. 
 6. Sensimi.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, niezgodne z zaleceniami na ulotce użycie produktów. 
 7. Materiały dostępne na stronie Sensimi – przede wszystkim opisy i zdjęcia – mają charakter informacyjny. Żadna z tych informacji nie jest również poradą medyczną. 
 8. Ceny oferowanych produktów w sklepie Sensimi.pl są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 9. Przedstawiona oferta Sensimi.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.),  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008, Nr 60, poz. 374), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ Wymagania techniczne i zamówienia

 1. Obligatoryjnym warunkiem do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera/telefonu/tabletu z dostępem do internetu.
 2. Zamówienie można złożyć przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, wyłączając czas przerw technicznych i prac serwisowych. 
 3. Po złożeniu zamówienia sklep przesyła natychmiast informację potwierdzająca przyjęcie zamówienia na adres e-mailowy podany podczas składania zamówienia. 
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania użytkownikowi informacji o przyjęciu zamówienia. 
 5. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich, koszt i czasy dostaw opisane są w zakładce Wysyłka. Koszt wysyłki zamówienia kupujący, wyłączając sytuację, gdy użytkownik kwalifikuje się do darmowej wysyłki – w  takiej sytuacji koszt pokrywa Sensimi. 
 6. Czas realizacji zamówień w sklepie Sensimi.pl  to standardowo 1-4 dni robocze od zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności zamówionych produktów, klient zostanie przez realizacją zamówienia poinformowany o tym fakcie i zostanie przedstawiona mu alternatywna data doręczenia. Klient ma w tym wypadku prawo nie zgodzić się i odstąpić od umowy. 
 7. W sytuacji gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i w terminie doręczone na adres podany w zamówieniu z winy Kupującego, sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego kosztami ponownego transportu. 

§3 Płatności oraz dostawa

 1. Kupujący dokonuje płatności za zamówienie i przesyłkę jedną z metod płatności udostępnionych przez Sensimi.pl 
 2. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Inpost. 
 3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy kurierze. Jeżeli zauważy uszkodzenie, niekompletność zamówienia powinien wraz z kurierem spisać protokół, a następnie powiadomić Sensimi.pl o zainstaniałej sytuacji. 

§4 Reklamacje 

 1. Klient może złożyć sklepowi Sensimi.pl reklamacje dotyczące zawartych Umów. 
 2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej w formie e-maila lub w formie pisemnej na adres Sensimi, podany w § 1 pkt 1. 
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna co najmniej zawierać: imię, nazwisko lub nazwę użytkownika, adres, adres e-mail, datę zawarcia umowy, której dotyczy reklamacja, numer zamówienia, reklamowany przedmiot wraz ze wskazaniem żądania nabywcy, a także wszelkie okoliczności, które uzasadniają reklamację. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Jeżeli jednak rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Sensimi.pl poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji i poda przewidywany czas jej rozpatrzenia. 
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

§5 Zwroty

 1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. 
 2. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy sklep Sensimi.pl zwróci Klientowii całość otrzymanej od konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient może zrezygnować z części lub całości zamówienia, składając oświadczenie na adres e-mail sklep@sensimi.pl lub pisemnie na adres  podany w § 1 pkt 1. 
 4. Zwracane towary należy odesłać wraz z dowodem zakupu – paragonem lub fakturą VAT. 
 5. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa Klient. 
 6. W przypadku zwrotu suplementów diety oraz innych środków dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Sensimi.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu towaru w przypadku otwartego lub zniszczonego opakowania. 

§7 Prawa autorskie

 1. Zdjęcia oraz wizualizacje wykonane przez Sensimi.pl są chronione prawem autorskim, zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994r (Dz.U. z 2006r, Nr 90 poz. 631). Senisimi.pl nie wyraża zgody na kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie materiałów graficznych, tekstowych, rozwiązań informatycznych czy informacji zawartych na stronach Sensimi.pll w części czy w całości bez zgody/.
 2. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnieni do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Towaru w żadnej formie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale stosuje się przepisy UPAPP lub UPWP.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:
 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest spółka SHOP ALL DAY LIMITED, Kemp House 152-160 City Road, London, England, EC1V 2NX. Registration number: 12626672
 • podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia
 • Klient podając dane osobowe tym samym oświadcza, że są jego danymi i są prawdziwe. 
 1.   Szczegółowe informacje na temat zakresu pozyskiwanych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania znajdują się w zakładce Polityka Prywatności – https://sensimi.pl/polityka-prywatnosci/

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sklep Sensimi.pl zatrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie. 
 2. W sprawach nieregulowanych przez tez Regulamin zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, USUDE, UPAPP, UPWP.
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.